Index Quran : HAL BERKAITAN DENGAN HUKUM  » HUbungan perundangan  »  » Taklif ( beban kewajiban )  »  » Tanggung Jawab Individu  »  » Kecelakaan dibalas dengan kecelakaan  »  » Kehormatan Anak Adam  »  » Kehancuran umat disebabkan oleh moralnya  »  » Mempersatukan Umat dengan Agama  »  » Kebenaran  »  » Kebenaran mengalahkan kebatilan  » Hukum-hukum  »  » Hukum Universal  »  »  » Usia Baligh  »  »  » Memakai perhiasan dan makan yg halal  »  »  » Menepati Janji dan sumpah  »  »  » Menepati Nadzar  »  »  » Dosa-dosa besar  »  » Pembalasan  »  »  » Qishas  »  »  » Balasan kejahatan  »  »  » Balasan berburu di tanah haram  »  »  » Balasan orang-orang kafir  »  »  » Pembunuhan  »  »  » Orang yg menuduh istri berzina  »  » Al hudud  »  »  » Had zina  »  »  » Had budak yang berzina  »  »  » Had pencuri  »  »  » Had menuduh org berzina  »  »  » Had memerangi Allah  »  » Pembuangan/Pengusiran  »  » Pemaafan  »  »  » Pengecualian PERTANIAN DAN PERDAGANGAN  » Perdagangan   »  » Diperbolehkannya NEGARA DAN MASYARAKAT  » hukum  » kehendak Allah  » Pemimpin  »  » Kewajiban taat kepadanya  »  » Berendah diri kepada masyarakat  » Badan permusyawaratan AKHLAK  » Akhlak yang terpuji  »  » Perlakuan yang baik  »  » Membalas kejahatan dengan kebaikan  »  » Mengerjakan kebaikan  »  » Berlomba mengerjakan kebaikan  »  » Bijaksana  »  » Perdamaian  »  » Jujur  »  » Ucapan yang paling baik  »  » Wajah berseri  »  » Istiqamah  Al-Quran :        – Pilih Surah –            1. Al-Fatihah     2. Al-Baqarah     3. Ali Imran     4. An-Nisaa     5. Al-Maidah     6. Al-An’am     7. Al-A’raf     8. Al-Anfaal     9. At-Taubah     10. Yunus     11. Huud     12. Yusuf     13. Ar-Ra’d     14. Ibrahim     15. Al-Hijr     16. An-Nahl     17. Al-Israa’     18. Al-Kahfi     19. Maryam     20. Thaahaa     21. Al-Anbiyaa     22. Al-Hajj     23. Al-Mu’minuun     24. An-Nuur     25. Al-Furqaan     26. Asy-Syu’araa     27. An-Naml     28. Al-Qashash     29. Al-‘Ankabuut     30. Ar-Ruum     31. Luqman     32. As-Sajdah     33. Al-Ahzab     34. Saba’     35. Faathir     36. Yaa Siin     37. Ash-Shaaffat     38. Shaad     39. Az-Zumar     40. Al-Mu’min     41. Fushshilat     42. Asy-Syuura     43. Az-Zukhruf     44. Ad-Dukhaan     45. Al-Jaatsiyah     46. Al-Ahqaaf     47. Muhammad     48. Al-Fat-h     49. Al-Hujuraat     50. Qaaf     51. Adz-Dzaariyat     52. Ath-Thuur     53. An-Najm     54. Al-Qamar     55. Ar-Rahmaan     56. Al-Waaqi’ah     57. Al-Hadiid     58. Al-Mujaadilah     59. Al-Hasyr     60. Al-Mumtahanah     61. Ash-Shaff     62. Al-Jumuah     63. Al-Munaafiqun     64. At-Taghaabun     65. Ath-Thalaaq     66. At-Tahriim     67. Al-Mulk     68. Al-Qalam     69. Al-Haaqqah     70. Al-Ma’aarij     71. Nuh     72. Al-Jin     73. Al-Muzzammil     74. Al-Muddatstsir     75. Al-Qiyaamah     76. Al-Insaan     77. Al-Mursalaat     78. An-Naba’     79. An-Naazi’aat     80. ‘Abasa     81. At-Takwiir     82. Al-Infithaar     83. Al-Muthaffif     84. Al-Insyiqaaq     85. Al-Buruuj     86. Ath-Thaariq     87. Al-A’laa     88. Al-Ghaasyiyah     89. Al-Fajr     90. Al-Balad     91. Asy-Syams     92. Al-Lail     93. Adh-Dhuhaa     94. Alam Nasyrah     95. At-Tiin     96. Al-‘Alaq     97. Al-Qadr     98. Al-Bayyinah     99. Az-Zalzalah     100. Al-‘Aadiyaat     101. Al-Qaari’ah     102. At-Takaatsur     103. Al-‘Ashr     104. Al-Humazah     105. Al-Fiil     106. Quraisy     107. Al-Maa’uun     108. Al-Kautsar     109. Al-Kaafiruun     110. An-Nashr     111. Al-Lahab     112. Al-Ikhlash     113. Al-Falaq     114. An-Naas 
No.  Surah  Dengarkan Ayat  Dengarkan Terjemahan Jumlah Surah Tempat Turun
1.  Al-Fatihah MP3 | SWF Player 7 Makiyah
2.  Al-Baqarah MP3 | SWF Player 286 Madinah
3.  Ali Imran MP3 | SWF Player 200 Madinah
4.  An-Nisaa MP3 | SWF Player 176 Madinah
5.  Al-Maidah MP3 | SWF Player 120 Madinah
6.  Al-An’am MP3 | SWF Player 165 Makiyah
7.  Al-A’raf MP3 | SWF Player 206 Makiyah
8.  Al-Anfaal MP3 | SWF Player 75 Madinah
9.  At-Taubah MP3 | SWF Player 129 Madinah
10.  Yunus MP3 | SWF Player 109 Makiyah
11.  Huud MP3 | SWF Player 123 Makiyah
12.  Yusuf MP3 | SWF Player 111 Makiyah
13.  Ar-Ra’d MP3 | SWF Player 43 Madinah
14.  Ibrahim MP3 | SWF Player 52 Makiyah
15.  Al-Hijr MP3 | SWF Player 99 Makiyah
16.  An-Nahl MP3 | SWF Player 128 Makiyah
17.  Al-Israa’ MP3 | SWF Player 111 Makiyah
18.  Al-Kahfi MP3 | SWF Player 110 Makiyah
19.  Maryam MP3 | SWF Player 98 Makiyah
20.  Thaahaa MP3 | SWF Player 135 Makiyah
21.  Al-Anbiyaa MP3 | SWF Player 112 Makiyah
22.  Al-Hajj MP3 | SWF Player 78 Madinah
23.  Al-Mu’minuun MP3 | SWF Player 118 Makiyah
24.  An-Nuur MP3 | SWF Player 64 Madinah
25.  Al-Furqaan MP3 | SWF Player 77 Makiyah
26.  Asy-Syu’araa MP3 | SWF Player 227 Makiyah
27.  An-Naml MP3 | SWF Player 93 Makiyah
28.  Al-Qashash MP3 | SWF Player 88 Makiyah
29.  Al-‘Ankabuut MP3 | SWF Player 69 Makiyah
30.  Ar-Ruum MP3 | SWF Player 60 Makiyah
31.  Luqman MP3 | SWF Player 34 Makiyah
32.  As-Sajdah MP3 | SWF Player 30 Makiyah
33.  Al-Ahzab MP3 | SWF Player 73 Madinah
34.  Saba’ MP3 | SWF Player 54 Makiyah
35.  Faathir MP3 | SWF Player 45 Makiyah
36.  Yaa Siin MP3 | SWF Player 83 Makiyah
37.  Ash-Shaaffat MP3 | SWF Player 182 Makiyah
38.  Shaad MP3 | SWF Player 88 Makiyah
39.  Az-Zumar MP3 | SWF Player 75 Makiyah
40.  Al-Mu’min MP3 | SWF Player 85 Makiyah
41.  Fushshilat MP3 | SWF Player 54 Makiyah
42.  Asy-Syuura MP3 | SWF Player 53 Makiyah
43.  Az-Zukhruf MP3 | SWF Player 89 Makiyah
44.  Ad-Dukhaan MP3 | SWF Player 59 Makiyah
45.  Al-Jaatsiyah MP3 | SWF Player 37 Makiyah
46.  Al-Ahqaaf MP3 | SWF Player 35 Makiyah
47.  Muhammad MP3 | SWF Player 38 Madinah
48.  Al-Fat-h MP3 | SWF Player 29 Madinah
49.  Al-Hujuraat MP3 | SWF Player 18 Madinah
50.  Qaaf MP3 | SWF Player 45 Makiyah
51.  Adz-Dzaariyat MP3 | SWF Player 60 Makiyah
52.  Ath-Thuur MP3 | SWF Player 49 Makiyah
53.  An-Najm MP3 | SWF Player 62 Makiyah
54.  Al-Qamar MP3 | SWF Player 55 Makiyah
55.  Ar-Rahmaan MP3 | SWF Player 78 Madinah
56.  Al-Waaqi’ah MP3 | SWF Player 96 Makiyah
57.  Al-Hadiid MP3 | SWF Player 29 Madinah
58.  Al-Mujaadilah MP3 | SWF Player 22 Madinah
59.  Al-Hasyr MP3 | SWF Player 24 Madinah
60.  Al-Mumtahanah MP3 | SWF Player 13 Madinah
61.  Ash-Shaff MP3 | SWF Player 14 Madinah
62.  Al-Jumuah MP3 | SWF Player 11 Madinah
63.  Al-Munaafiqun MP3 | SWF Player 11 Madinah
64.  At-Taghaabun MP3 | SWF Player 18 Madinah
65.  Ath-Thalaaq MP3 | SWF Player 12 Madinah
66.  At-Tahriim MP3 | SWF Player 12 Madinah
67.  Al-Mulk MP3 | SWF Player 30 Makiyah
68.  Al-Qalam MP3 | SWF Player 52 Makiyah
69.  Al-Haaqqah MP3 | SWF Player 52 Makiyah
70.  Al-Ma’aarij MP3 | SWF Player 44 Makiyah
71.  Nuh MP3 | SWF Player 28 Makiyah
72.  Al-Jin MP3 | SWF Player 28 Makiyah
73.  Al-Muzzammil MP3 | SWF Player 20 Makiyah
74.  Al-Muddatstsir MP3 | SWF Player 56 Makiyah
75.  Al-Qiyaamah MP3 | SWF Player 40 Makiyah
76.  Al-Insaan MP3 | SWF Player 31 Madinah
77.  Al-Mursalaat MP3 | SWF Player 50 Makiyah
78.  An-Naba’ MP3 | SWF Player 40 Makiyah
79.  An-Naazi’aat MP3 | SWF Player 46 Makiyah
80.  ‘Abasa MP3 | SWF Player 42 Makiyah
81.  At-Takwiir MP3 | SWF Player 29 Makiyah
82.  Al-Infithaar MP3 | SWF Player 19 Makiyah
83.  Al-Muthaffif MP3 | SWF Player 36 Makiyah
84.  Al-Insyiqaaq MP3 | SWF Player 25 Makiyah
85.  Al-Buruuj MP3 | SWF Player 22 Makiyah
86.  Ath-Thaariq MP3 | SWF Player 17 Makiyah
87.  Al-A’laa MP3 | SWF Player 19 Makiyah
88.  Al-Ghaasyiyah MP3 | SWF Player 26 Makiyah
89.  Al-Fajr MP3 | SWF Player 30 Makiyah
90.  Al-Balad MP3 | SWF Player 20 Makiyah
91.  Asy-Syams MP3 | SWF Player 15 Makiyah
92.  Al-Lail MP3 | SWF Player 21 Makiyah
93.  Adh-Dhuhaa MP3 | SWF Player 11 Makiyah
94.  Alam Nasyrah MP3 | SWF Player 8 Makiyah
95.  At-Tiin MP3 | SWF Player 8 Makiyah
96.  Al-‘Alaq MP3 | SWF Player 19 Makiyah
97.  Al-Qadr MP3 | SWF Player 5 Makiyah
98.  Al-Bayyinah MP3 | SWF Player 8 Madinah
99.  Az-Zalzalah MP3 | SWF Player 8 Madinah
100.  Al-‘Aadiyaat MP3 | SWF Player 11 Makiyah
101.  Al-Qaari’ah MP3 | SWF Player 11 Makiyah
102.  At-Takaatsur MP3 | SWF Player 8 Makiyah
103.  Al-‘Ashr MP3 | SWF Player 3 Makiyah
104.  Al-Humazah MP3 | SWF Player 9 Makiyah
105.  Al-Fiil MP3 | SWF Player 5 Makiyah
106.  Quraisy MP3 | SWF Player 4 Makiyah
107.  Al-Maa’uun MP3 | SWF Player 7 Makiyah
108.  Al-Kautsar MP3 | SWF Player 3 Makiyah
109.  Al-Kaafiruun MP3 | SWF Player 6 Makiyah
110.  An-Nashr MP3 | SWF Player 3 Madinah
111.  Al-Lahab MP3 | SWF Player 5 Makiyah
112.  Al-Ikhlash MP3 | SWF Player 4 Makiyah
113.  Al-Falaq MP3 | SWF Player 5 Makiyah
114.  An-Naas MP3 | SWF Player 6 Makiyah
Jumlah Surah:114 Jumlah Ayat:6236

Index Al-Quran
HAL BERKAITAN DENGAN HUKUM
      Kebenaran
      Hukum Universal
         Usia Baligh
         Menepati Nadzar
         Dosa-dosa besar
      Pembalasan
         Qishas
         Balasan kejahatan
         Pembunuhan
      Al hudud
         Had zina
         Had budak yang berzina
         Had pencuri
         Had memerangi Allah
      Pemaafan
         Pengecualian
PERTANIAN DAN PERDAGANGAN
NEGARA DAN MASYARAKAT
   hukum
AKHLAK
      Bijaksana
      Perdamaian
      Jujur
      Wajah berseri
      Istiqamah